Subscribe to our newsletter

Terms & Conditions

Future Faces B.V. / Leveringsvoorwaarden

 

Honorarium

Vaststelling van de honoraria dient vooraf met Future Faces te geschieden.

Honoraria zijn exclusief 20% agentschapsprovisie en B.T.W.

 

Dagtarief

Onder een dag wordt verstaan max. acht werkuren tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Dagboekingen voor film zijn max. 10 uur, verdere uitloop wordt tegen normaal tarief berekend.

 

Halve dagtarief

Een halve dag bestaat uit vier werkuren met dien ten verstande dat een boeking slechts kan plaatsvinden tot 13.00 uur of vanaf 13.30 uur van enige dag.

 

 

Afgesproken prijs

Hieronder wordt verstaan een tarief dat wordt overeengekomen tussen cliënt en bureau welke afwijkt van het dan geldende tarief, hierover zal 20% agentschapsprovisie

in rekening worden gebracht. 

 

Overwerk

Voor zover boekingen vallen vóór 08.00 uur dan wel na 24.00 uur, zal tweemaal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht per uur.

 

Doorpassen / repetities

Hiervoor wordt 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht. Indien de werktijd langer dan twee uur duurt, geldt hierna het normale uurtarief.

 

Reiskosten

De volledige reiskosten eerste klasse per trein voor boekingen buiten Amsterdam worden vanaf Amsterdam C.S. aan de opdrachtgever doorberekend.

Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende modellen zullen in rekening worden gebracht.

 

Reistijd

Bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht, berekend vanaf Amsterdam C.S. naar de plaats van bestemming.

Bij hele dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.     

 

Toeslagen                  

Boven de geldende honoraria worden toeslagen berekend voor:     

*                Het gebruik van foto's, film- of videobeelden voor affiches, posters, showcards, stickers, displays, billboards, commercials en in het algemeen elk gebruik dat qua formaat of vormgeving afwijkt van       het met de opdrachtgever overeengekomen gebruik;

*                 Lingerie en/of ondergoedopnames;

*                 Naaktopnames;

*                 Gebruik van opnames in meer dan één land;

*                 Gebruik van opnames voor meer dan één onderwerp;

*                 Gebruik van opnames voor meer dan één medium;

*                 Gebruik van internet.

*                 Gebruik van social media en overige media.

 

Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt. Tevens is de opdrachtgever verplicht om aan Future Faces alle wijzigingen en aanpassingen te melden, wat betreft het gebruik van het materiaal, welke is overeengekomen tussen opdrachtgever en model. Voor alle schade die het model of Future Faces ondervindt, welke voortvloeit uit een (boekings)overeenkomst, stelt de opdrachtgever zich aansprakelijk.                                                 

 

Annuleringskosten

Geen kosten:

Annulering 48 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen, ex 100 % reis en verblijfskosten;
Annulering 72 uur vóór de boeking van in het buitenland wonende modellen, ex 100 % reis en verblijfskosten;

50% :

Annulering 24 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen, ex 100 % reis en verblijfskosten;
Annulering 24 uur vóór de boeking; van in buitenland wonende modellen, ex 100 % reis en verblijfskosten;

100%:

Annulering op boekingsdatum: Het gehele overeengekomen honorarium is verschuldigd. Bij meerdaagse boeking is de opzegtermijn even lang als de boeking. Wordt de termijn niet aangehouden, dan is het volledige overeengekomen tarief verschuldigd, ex 100 % reis en verblijfskosten.

Mooi-Weer-boeking; Bij 'n mooi-weer-boeking dient de opdrachtgever expliciet aan te geven dat het om een mooi-weer- boeking gaat.
  Eerste annulering: geen kosten;
  Tweede annulering: 50% van het overeengekomen honorarium;
  Derde annulering: 100% van het overeengekomen honorarium.

 

Opties                                                                                                                                                       

Opties op modellen dienen 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties maar in overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant zal moeten beslissen.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

Exclusiviteitrechten                                                                                                                                                  

Indien de opdrachtgever exclusiviteitrecht op een model wenst, dienen hiervoor voorafbindende afspraken met Future Faces gemaakt te worden. In dat geval gelden bijzondere tarieven.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

Betaling                                                                                                                                                    

*                Bij gebrek aan contante betaling zal de opdrachtgever, namens het model van Future Faces een factuur ontvangen van het verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. Het verschuldigde bedrag dient binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Future Faces.                                

*                Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.                                                                                                                                        

*                Alle kosten welke door Future Faces namens model moeten worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Future Faces, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.                                                                                                               

*                Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarin het model en/of Future Faces Models voor het incasseren van de vordering of het handhaven van haar rechten een rechtskundige heeft moeten inschakelen.                                                           

*                De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames nadat betaling van der terzake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.            

                                                                                                                                               

Aansprakelijkheid                                                                                                                                                     

Future Faces is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Future Faces tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Future Faces.                                                                                                                                                                

 

Klachten over het model / weigering                                                                                                                                                            

In geval van een gerechtvaardigde klacht van een opdrachtgever verliest iedere vordering van Future Faces haar kracht. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever onverwijld de klacht stelt onder opgave van redenen en zonodig bewijst. Het model dient onverwijld te worden geweigerd.                                                                                                                            

Geschillenregeling                                                                                                                                                    

Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.                                                                                                                                                     

 

Future Faces B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 9113067.                                                                                                      

 

Wijzigingen voorbehouden.